Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30558
Title: Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật – 30 năm xây dựng và trưởng thành
Authors: Đào Trí Úc
Keywords: Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật
Lịch sử phát triển
Abstract: Vừa qua, Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật đã tổ chức kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Viện. Tại lễ kỷ niệm, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật đã trình bày báo cáo tổng kết, đánh giá về tổ chức, hoạt động và những thành tựu cơ bản cảu Viện trong 30 năm qua. Nội dung của bản báo cáo gồm các vấn đề sau: Tổ Luật học (1959-1967) – tiền than của Viện Luật học – Viện Luật học thời kỳ 1967-1975 – Viện Luật học thời kỳ 1975-1986 – Viện Nhà nước và Pháp luật từ năm 1986 đến nay. Những hướng nghiên cứu chính hiện nay của Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật – Về hợp tác quốc tế -- Tạp chí Nhà nước và Pháp luật – Về công tác Đảng trong Viện – Về chi hội Luật gia của Viện – Về công đoàn
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 7-20, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 3(119)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7_VIENNGHIENCUUNHANUOC_TC_SO3_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,62 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.