Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30568
Title: Về hoạt động phê duyệt chính sách của chính phủ
Authors: Hoàng Thị Ngân
Authors: Hoàng Thị Ngân
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Chính phủ Việt Nam
Abstract: Vai trò của hoạt động phê duyệt chính sách của chính phủ. Đề xuất một số ý kiến
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 7-10,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 3(251)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 7_VEHOATDONGPHEDUYET_TC_SO3_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 958,41 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.