Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30569
Title: Xây dựng luật tài nguyên nước phù hợp với hoàn cảnh mới của đất nước
Authors: Phạm Hữu Nghị
Keywords: Luật tài nguyên nước
Pháp luật Việt Nam
Luật tài nguyên
Bảo vệ tài nguyên nước
Abstract: Đặc điểm, vai trò của nước và các vấn đề đang đặt ra trong quản lý và sử dụng nước: Đặc điểm và vai trò của nước; Các vấn đề đang đặt ra trong quản lý và sử dụng nước – Về quan điểm và những vấn đề chính: Luật Tài nguyên nước phải đảm bảo yêu cầu sử dụng hợp lý, tiết kiệm, bảo vệ các nguồn nước, chống cạn kiệt, suy thoái, ô nhiễm, đồng thời chủ động phòng ngừa và hạn chế các tác hại do nước gây ra; Nội dung quản lý Nhà nước đối với tài nguyên nước phải được xác định rõ phù hợp với đặc điểm, vai trò của nước và yêu cầu nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước trong lĩnh vực này, có tính đến kinh nghiệm của các nước trên thế giới; Cần khắc phục một trong những nhược điểm của Dự thảo Luật tài nguyên nước chỉ tập trung đề cập vấn đề quản lý và sử dụng nước đối với ngành công nghiệp; Việc xây dựng Luật tài nguyên nước cần tránh những thiếu sót của Luật Bảo vệ và phát triển rừng năm 1991, Luật đất đai năm 1993.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 21-24, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 3(119)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_XAYDUNGLUATTAINGUYENNUOC_TC_SO3_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 711,5 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.