Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30575
Title: Vai trò của công đoàn từ thực tiễn áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp lao động
Authors: Lê Thị Châu
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Công đoàn
Luật giải quyết tranh chấp
Luật lao động
Abstract: Sự đa dạng của tranh chấp lao động. Công đoàn tham gia giải quyết tranh chấp lao động. Cơ chế giải quyết tranh chấp lao động ở các nơi chưa có tổ chức công đoàn
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 47-52,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 3(251)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 47_VAITROCUACONGDOAN_TC_SO3_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,12 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.