Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30578
Title: Những vấn đề pháp lý trong phân định đường biên giới đất liền Việt -Trung
Authors: Nguyễn Hồng Thao
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Phân định biên giới
Việt Nam
Trung Quốc
Abstract: Khái quát đường biên giới đất liền Việt - Trung. Các nguyên tắc pháp lý hoạch định biên giới Việt - Trung. Các nguyên tắc pháp lý phân giới cắm mốc biên giới đất liền Việt -Trung. Ý nghĩa của việc hoàn thành phân giới căm mốc biên giới đất liền Việt - Trung
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 65-72,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 3(251)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Quốc phòng, an ninh

Files in This Item:
Thumbnail
  • 65_NHUNGVANDEPHAPLY_TC_SO3_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.