Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30582
Title: Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn về phân cấp quản lý cho chính quyền địa phương ở nước ta
Authors: Vũ Thư
Authors: Vũ Thư
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Phân cấp quản lý
Chính quyền địa phương
Luật hiến pháp
Abstract: Khái quát về phân công quản lý. Thực tiễn và xu hướng phân cấp quản lý.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 3-10,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 4(252)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_MAYVANDELYLUAN_TC_SO4_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,3 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.