Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30584
Title: Về sự hình thành cơ quan công tố trên thế giới
Authors: Trần Văn Nam
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Cơ quan công tố
Thế giới
Abstract: Quá trình hình thành viện công tố và các nước phương tây. Quá trình hình thành Viện Công tố ở phương Đông.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 19-25,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 4(252)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 19_VESUHINHTHANHCOQUAN_TC_SO4_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.