Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30598
Title: Tài phán Hiến pháp và vấn đề bảo đảm các quyền công dân trong nhà nước pháp quyền
Authors: Nguyễn Như Phát
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Tài phán hiến pháp
Quyền công dân
Nhà nước pháp quyền
Abstract: Vai trò của tài phán hiến pháp trong việc bảo đảm các quyền cơ bản của công dân. Vấn đề xây dựng cơ chế tài phán hiến pháp và bảo đảm quyền công dân ở Việt Nam hiện nay
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 29-35,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 5(253)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29_TAIPHANHIENPHAP_TC_SO5_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,25 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.