Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30606
Title: Về việc tổ chức ngân sách ở các địa phương thí điểm không tổ chức hội đồng nhân dân
Authors: Nguyễn Đức Minh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Hội đồng nhân dân
Abstract: Để thiết kế và tổ chức ngân sách của một cấp chính quyền thì trước hết cần chú ý và căn cứ vào phạm vi nhiệm vụ mà cấp chính quyền đó đảm nhiệm
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Type: 2009
Format: tr. 73-79,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 5(253)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 73_VEVIECTOCHUCNGANSACH_TC_SO5_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.