Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30612
Title: Tư nhân hóa và cổ phần hóa doanh nghiệp quân đội của một số nước trên thế giới
Authors: Lê Danh Tuy
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Tư nhân hóa
Doanh nghiệp quân đội
Abstract: Xung quanh phát triển công nghiệp quốc phòng của một số nước trên thế giới. Tư nhân hóa và cổ phần hóa doanh nghiệp quân đội của các nước trên thế giới. Nhận xét
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Format: tr. 22-28,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 6(254)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22_TUNHANHOAVACOPHANHOA_TC_SO6_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.