Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30613
Title: Một vài ý kiến về quyền được thông tin của cổ đông trong công ty cổ phần
Authors: Cao Đình Lành
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Cổ đông
Công ty cổ phần
Abstract: Quyền được thông tin của cổ đông trong công ty cổ phần nhìn từ góc độ pháp luật; từ góc độ cổ đông. Tăng cường tính minh bạch trong các thỏa thuận giữa cổ đông và công ty thông qua Điều lệ công ty.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2009
Issue Date: 2009
Format: tr. 29-33,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2009. Số 6(254)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29_MOTVAIYKIENVEQUYEN_TC_SO6_2009.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.