Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30614
Title: Vấn đề án lệ ở nước ta hiện nay
Authors: Nguyễn Đức Mai
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Án lệ
Abstract: Án lệ xuất hiện từ thời La Mã cổ đại (vào khoảng thế kỷ thứ 3 trước công nguyên) do đòi hỏi cần có sự điều chỉnh pháp luật cho phù hợp với những biến đổi ngày càng đa dạng, phong phú của các quan hệ kinh tế xã hội thời bấy giờ. Đó là các sắc dụ, các phán quyết của các quan, đặc biệt là các quan tòa. Sau này án lệ được nhiều nước thừa nhận, đặc biệt ở Anh và các nước thuộc hệ thống pháp luật Anh Mỹ, án lệ là một bộ phận cấu thành quan trọng trong pháp luật.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 46-50, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 3(119)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 46_VEVANDEANLE_TC_SO3_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 846,52 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.