Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30625
Title: Những kết quả và bài học rút ra từ kinh nghiệm thực hiện cải cách hành chính theo mô hình “một cửa, một dấu” của các Quận (Huyện) thí điểm ở thành phố Hồ Chí Minh
Authors: Trịnh Đức Thảo
Keywords: Luật hành chính
Cải cách hành chính
Mô hình một cửa một dấu
Abstract: Mục đích của mô hình hành chính “một cửa, một dấu” là: Tạo điều kiện thuận lợi cho mọi công dân và các pháp nhân khi đến UBND quận (huyện) để giải quyết các hồ sơ, thủ tục về hành chính, không phải đi lại nhiều; Đảm bảo cho việc giải quyết công vụ nhanh chóng, nâng cao hiệu lực quản lý của Nhà nước và đề cao trách nhiệm thủ trưởng các phòng, ban chuyên trách – Đơn giản hóa tổ chức bộ máy cấp quận (huyện), loại bỏ các khâu trung gian, giảm biên chế và nâng cao chất lượng, hiệu quả cán bộ, viên chức và công chức hoạt động trong bộ máy quận, huyện – Về quan niệm mô hình “một cửa”-Một cửa là việc hình thành khu vực hành chính tập trung – Quan niệm “một dấu”-Một dấu là việc thủ trưởng các phòng ban được UBND quận ủy nhiệm ký và đóng dấu của UBND quận trên những văn bản thuộc thẩm quyền của mình.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 51-56, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 3(119)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51_NHUNGKETQUAVABAIHOC_TC_SO3_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 922,55 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.