Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30630
Title: Xâm phạm môi trường và trách nhiệm bồi thường thiệt hại
Authors: Phùng Trung Tập
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Xâm phạm môi trường
Bồi thường trách nhiệm
Abstract: Hành vi gây ô nhiễm môi trường. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi gây ô nhiễm môi trường. Hoàn thiện pháp luật về xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi xâm hại môi trường
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 53-59,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 1(261)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Môi trường

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53_XAMPHAMMOITRUONG_TC_SO1_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,2 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.