Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30631
Title: Xu hướng bãi bỏ hình phạt tử hình có phải là một tập quán quốc tế
Authors: Nguyễn Quý Khuyến
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Hình phạt tử hình
Luật hình sự
Abstract: Vấn đề duy trì hay bãi bỏ hình phạt tử hình từ lâu đã trở thành đề tài hấp dẫn trong khoa học hình sự. Xu hướng xóa bỏ hình phạt tử hình là một trong những xu hướng lớn trong luật hình sự của các nước. Tạp quán quốc tế được định nghĩa là tình trạng chung, thống nhất trong hoạt động mà nhà nước phải tuân theo do ý thức về nghĩa vụ pháp lý. Xu hướng xóa bỏ hoàn toàn hình phạt tử hình chỉ trở thành tạp quán khu vực cộng đồng châu âu
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 60-64,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 1(261)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 60_XUHUONGBAIBOHINHPHAT_TC_SO1_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 996,17 kB

    • Format : Adobe PDF



  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.