Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30636
Title: Luật Patent của Hồng Kông trong tương lai
Authors: Nguyễn Thị Mai Phương
Keywords: Pháp luật Hồng Kông
Luật Patent
Abstract: Vào năm 1986, các luật sư của Hồng Kông đã thành lập một Ủy ban để định hướng về hệ thống đăng ký Patent mới sẽ được ban hành ở Hồng Kông và soạn thảo những kiến nghị chi tiết nhằm thực hiện hệ thống mới này. Những khuyến nghị của Ủy ban: Hệ thống đăng ký Patent sẽ tiếp tục được duy trì; Hệ thống đăng ký sẽ được kết hợp chặt chẽ với những patent đã được cấp ở Trung Quốc; Vấn đề sáng chế của người lao động (sáng chế công vụ) sẽ được quy định riêng; Sẽ có các quy định về việc cấp li-xăng không tự nguyện; Những người chủ sở hữu patent ở Hồng Kông sẽ có những quyền tương tự khi bị vi phạm như những người chủ sở hữu patent ở vương quốc Anh theo luật patent của vương quốc Anh năm 1997; Hồng Kông sẽ có một hệ thống các patent nhỏ.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 57-61, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 3(119)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57_LUATPATENTCUAHONGKONG_TC_SO3_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 800,28 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.