Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30637
Title: Tiếp tục cải cách chính phủ theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Authors: Nguyễn Phước Thọ
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Cải cách chính phủ
Nhà nước pháp quyền
Abstract: Trình bày những bất cập, yếu kém, nguyên nhân và một số kiến nghị về việc cải cách chính phủ theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 3-11,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 2(262)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_TIEPTUCCAICACHCHINHPHU_TC_SO2_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,45 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.