Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30663
Title: Về khái niệm "Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa"
Authors: Nguyễn Xuân Tùng
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Nhà nước pháp quyền
Chủ nghĩa xã hội
Abstract: Sự hình thành và phát triển học thuyết pháp quyền. Những tranh luận về nội hàm khái niệm nhà nước pháp quyền XHCN tại Việt Nam.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 14-22,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 4(264)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 14_VEKHAINIEMNHANUOC_TC_SO4_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,47 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.