Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30666
Title: Hệ thống tư pháp, hệ thống tư pháp hình sự và hệ thống pháp luật về đấu tranh chống tội phạm trong nhà nước pháp quyền
Authors: Lê Cảm
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Hệ thống tư pháp
Luật hình sự
Hệ thống pháp luật
Đấu tranh phòng chống tội phạm
Abstract: Hệ thống tư tưởng trong nhà nước pháp quyền. Hệ thống tư pháp hình sự trong nhà nước pháp quyền. Hệ thống pháp luật về đấu tranh chống tội phạm trong nhà nước pháp quyền. Mối quan hệ giữa hệ thống tư pháp với hệ thống tư pháp hình sự
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 35-45,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 4(264)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 35_HETHONGTUPHAP_TC_SO4_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,72 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.