Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30668
Title: Cơ cấu hành chính- lãnh thổ của tình hình tội phạm chống người thi hành công vụ ở nước ta những năm qua
Authors: Phạm Văn Tỉnh
Đào Bá Sơn
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Cơ cấu hành chính
Tội phạm
Chống người thi hành công vụ
Abstract: Phân tích ba bảng biểu về: cơ cấu , mức độ của THTP chống người thi hành công vụ ở nước ta từ năm 2002-2007 được tính toán trên cơ sở dân số của 64 địa danh (hành chính- lãnh thổ.); cơ cấu , mức độ của THTP chống người thi hành công vụ ở nước ta từ năm 2002-2007 được tính toán trên cơ sở diện tích của 64 địa danh; cơ cấu , mức độ của THTP chống người thi hành công vụ ở nước ta từ năm 2002-2007 được tính toán trên cơ sở kết hợp yếu tố dân cư và diện tích
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 54-60,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 4(264)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 54_COCAUHANHCHINHLANHTHO_TC_SO4_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.