Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30673
Title: Về mối quan hệ giữa trung ương và địa phương trong cơ chế tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước
Authors: Lê Minh Thông
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Quyền lực nhà nước
Abstract: Sự phân chia các đơn vị hành chính- lãnh thổ không gian bao hàm ý nghĩa phân định và giới hạn không gian kinh tế. Nhu cầu xác lập không gian kinh tế thống nhất của nền kinh tế thị trường trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta đòi hỏi phải cơ cấu lại các cấp chính quyền có tính truyền thống như cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã. Sự thống nhất của không gian kinh tế đòi hỏi sự thống nhất không gian pháp lý.
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 3-7,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 5(265)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_VEMOIQUANHEGIUATRUNGUONG_TC_SO5_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.