Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30677
Title: Bàn về một số rủi ro khi dự luật xuất phát từ đại biểu Quốc hội
Authors: Trần Quốc Bình
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Quốc hội
Abstract: Bản chất của quốc hội. Những rủi ro khi dự luật xuất phát từ đại biểu quốc hội. Nhận thức làm luật là công việc của Quốc hội- Một nguyên nhân gây nên sự rủi ro
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 25-28,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 5(265)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức và hoạt động của Quốc hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 25_BANVEMOTSORUIRO_TC_SO5_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 905,82 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.