Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30689
Title: Các biện pháp pháp lý bảo vệ nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán
Authors: Nguyễn Văn Vân
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Nhà đầu tư
Thị trường chứng khoán
Abstract: Trình bày biện pháp tự bảo vệ. Phân tích bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán do cơ quan quản lý nhà nước thực hiện. Bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán bằng con đường tòa án. Nên một số giải pháp nâng cao hiệu quả pháp luật bảo vệ nhà đầu tư chứng khoán
Publisher: Viện Khoa học xã hội Việt Nam. Viện Nhà nước và Pháp luật
Date Created: 2010
Issue Date: 2010
Format: tr. 29-36,.pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2010. Số 6(266)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài chính - Ngân hàng - Chứng khoán

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29_CACBIENPHAPPHAPLY_TC_SO6_2010.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,33 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.