Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30700
Title: Hội thảo khoa học về "Xây dựng quy ước làng văn hóa"
Authors: Vũ Thư Hiên
Keywords: Quy ước làng
Hội thảo khoa học
Làng văn hóa
Abstract: Electronic Resources
Hai mươi sáu bản tham luận cùng các ý kiên thảo luận của các nhà nghiên cứu khoa học thuộc nhiều ngành sử học, dân tộc học, luật học, văn hóa ở trung ương và địa phương đã đi đến khẳng định rằng, từ sau thực hiện khoán X đến nay, tình hình mọi mặt của nông thôn có nhiều chuyển biến tích cực.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 53-53, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 2(81)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53_HOITHAOKHOAHOC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_2_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 564,37 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.