Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30701
Title: Thế chấp quyền sử dụng đất đảm bảo thực hiện hợp đồng tin dụng ngân hàng ở nước ta trong giai đoạn hiện nay
Authors: Bùi Thanh Hằng
Keywords: Quyền sử dụng đất
Thế chấp quyền sử dụng đất
Hợp đồng tín dụng ngân hàng
Luật đất đai
Abstract: Thứ nhất, về đối tượng của hoạt động thế chấp quyền sử dụng đất -- Thứ hai, về chủ thể -- Thứ ba, về hình thức thế chấp quyền sử dụng đất -- Thứ tư, xử lý tài sản thế chấp.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 44-52, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998.Số 4 (120)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 44_THECHAPQUYENSUDUNGDAT_TC_SO4_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,26 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.