Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30706
Title: Đổi mới thủ tục giám đốc thẩm về hình sự trong giai đoạn hiện nay
Authors: Đinh Văn Quế
Authors: Đinh Văn Quế
Keywords: Giám đốc thẩm
Luật tố tụng hình sự
Vụ án hình sự
Tòa án
Hoạt động xét xử
Abstract: Thực trạng công tác giám đốc thẩm trong những năm vừa qua -- Các chủ trương và biện pháp cụ thể nhằm đổi mới công tác giám đốc thẩm các vụ án hình sự trong giai đoạn hiện nay: Đổi mới công tác tổ chức, cán bộ làm công tác giám đốc thẩm; Tăng cường công tác kiểm tra hoạt động xét xử của tòa án các cấp; Đổi mới công tác trả lời và giải quyết khiếu nại; Hoàn thiện các quy định của pháp luật về giám đốc thẩm hình sự
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 17-25, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998 .Số 5(121)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17_DOIMOITHUTUCGIAMDOC_TC_SO5_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 983,23 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.