Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30714
Title: "Dân chủ" làng xã - Những vấn đề cần phải đặt ra nghiên cứu
Authors: Nguyễn Đăng Dung
Keywords: Chế độ dân chủ
Làng xã Việt Nam
Quản lý làng xã
Chế độ tự trị
Abstract: Sự hình thành làng xã Việt Nam -- Những dấu hiệu, đặc điểm của chế độ dân chủ (tự trị) của làng xã -- Những lời cần bàn: Làng xã Việt Nam ở thời kỳ nào cũng là một thực thể bền vững, luôn gắn liền với việc phát triển của dân tộc. Nghiên cứu tìm những đặc điểm của làng xã để góp phần cho việc phát triển của quốc gia nói chung và của cả các làng xã nói riêng là một việc rất cần thiết hiện nay.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 3-14, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998 .Số 6(122)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch
Phân quyền - Dân tộc

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_DANCHULANGXA_TC_SO6_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.