Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30718
Title: Một số nét về sự hình thành và phát triển cơ quan lập pháp và lịch sử lập hiến của cộng hòa Philippin
Authors: Cao Minh Chơng
Keywords: Lịch sử lập hiến
Pháp luật Philippin
Lịch sử lập pháp
Cơ quan lập pháp
Abstract: Thời kỳ tiền sử cho đến khi bị Tây Ban Nha xâm lược -- Thời kỳ thuộc địa Tây Ban Nha -- Thời kỳ thuộc địa của Mỹ và Nhật chiếm đóng -- Thời kỳ độc lập từ sau chiến tranh thế giới thứ II đến nay.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 45-57, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998 .Số 6(122)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 45_MOTSONETVESUHINHTHANH_TC_SO6_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,6 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.