Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30749
Title: Di dân tự do - Một số vấn đề pháp lý cơ bản
Authors: Trần Trọng Hựu
Keywords: Di dân tự do
Pháp luật
Abstract: Tìm hiểu “Di dân “ với khía cạnh chức năng của Nhà nước và vai trò của pháp luật. Giới thiệu hiện tượng di dân tự do – vấn đề quyền, tự do và nghĩa vụ của công dân. Nghiên cứu về các biện pháp nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về di dân tự do. Giới thiệu một số nội dung nhằm tăng cường và hoàn thiện pháp luật về di dân tự do
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1998
Issue Date: 1998
Type: 1998
Format: tr. 3-10, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1998. Số 10(126)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Quốc phòng, an ninh
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_DIDANTUDOMOTSOVANDE_TC_SO10_1998.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,19 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.