Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30783
Title: Về pháp lệnh chống tham nhũng
Authors: Nguyễn Thị Vy
Authors: Nguyễn Thị Vy
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Chống tham nhũng
Pháp lệnh
Abstract: Trình bày sự cần thiết phải xây dựng một Pháp lệnh về chống tham nhũng. Giới thiệu những quan điểm chỉ đạo khi xây dựng Pháp lệnh chống tham nhũng. Phân tích 4 nội dung chính của Pháp lệnh chống tham nhũng năm 1998
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 51-61, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 1(129)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Phòng chống tham nhũng

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51_VEPHAPLENHCHONGTHAMNHUNG_TC_SO1_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,52 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.