Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30798
Title: Quyền tự chủ về vốn và tài sản của doanh nghiệp Nhà nước
Authors: Nguyễn Như Phát
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Kinh tế
Vốn
Tài sản
Doanh nghiệp Nhà nước
Abstract: Nghiên cứu theo hướng nhà nước và doanh nghiệp nhà nước là hai chủ thể pháp luật độc lập và mối quan hệ pháp lý giữa chúng giống như mối quan hệ giữa thành viên công ty và công ty. Tìm hiểu vấn đề về quyền và nghĩa vụ qua lại của nhà nước và Doanh nghiệp nhà nước liên quan đến quá trình hình thành và vận động vốn điều lệ của doanh nghiệp. Đưa ra một số ý kiến về việc huy động của doanh nghiệp nhà nước không đực làm thay đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp theo tinh thần chung của toàn bộ hệ thống pháp luật về doanh nghiệp
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 22-27, 35, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 3(131)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 22_QUYENTUCHUVEVONVATAISAN_TC_SO3_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,05 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.