Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30801
Title: Về luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai
Authors: Nguyễn Cảnh Quý
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Đất đai
Abstract: Sửa đổi, bổ sung về các hình thức giao đất và mở rộng khái niệm người sử dụng đất - Sửa đổi, bổ sung về các quy định chung về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất và nguyên tắc thực hiện các quyền, nghĩa vụ đó - Sửa đổi, bổ sung về thời hạn thuê đất - Sửa đổi, bổ sung về những trường hợp được Nhà nước giao đất không phải nộp tiền sử dụng đất và cách xử lý phần đất nông nghiệp vượt quá hạn mức – Bổ sung về các trường hợp được miễn, giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất - Bổ sung một số vấn đề khác
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 36-42, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 3(131)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 36_VELUATSUADOIBOSUNG_TC_SO3_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,16 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.