Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30819
Title: Vấn đề quy định tội phạm và phân loại tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam
Authors: Giang Sơn
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật hình sự
Tội phạm
Abstract: Tổng quan về tội phạm – một trong những chế định quan trọng nhất của Luật hình sự. Đưa ra các tiêu chí và tiến hành phân loại tội phạm trong Luật Hình sự Việt Nam theo các tiêu chí đã nêu
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 51-57, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 4(132)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 51_VANDEQUYDINHTOIPHAM_TC_SO4_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,23 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.