Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30822
Title: Về vấn đề tổ chức các cơ quan Tòa án hành chính
Authors: Vũ Thư
Keywords: Tòa án hành chính
Tổ chức tòa án hành chính
Luật hành chính
Abstract: Về vấn đề tổ chức cơ quan xét xử các tranh chấp hành chính, với điều kiện ở nước ta hiện nay, việc tổ chức cơ quan tòa án hành chính như sau: Trong mối quan hệ với toàn bộ máy Nhà nước; Trong mối quan hệ với các tranh chấp hành chính; Trong mối quan hệ với công dân; Trong mối quan hệ với pháp luật thực định về tư pháp.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 29-32, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 3(82)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 29_VEVANDETOCHUC_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 3,58 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.