Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/11742/30823
Title: Về hướng hoàn chỉnh các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân
Authors: Vũ Thư
Authors: Vũ Thư
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Nhà nước
Ủy ban nhân dân
Abstract: Tổng quan về các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương. Trình bày một số tính chất và đặc điểm cơ bản của các các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân. Nghiên cứu những hạn chế trong việc tổ chức các cơ quan chuyên môn chưa theo kịp đòi hỏi của thực tiễn quản lý. Kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân ở cấp chính quyền địa phương
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 17-24, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 5(133)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 17_VEHUONGHOANCHINH_TC_SO5_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,24 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.