Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30836
Title: Đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp
Authors: Lê Minh Thông
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Nhà nước
Hội đồng nhân dân
Ủy ban nhân dân
Abstract: Electronic Resources
Trình bày một số vấn đề có tính lý luận đang nảy sinh từ thực tiễn hoạt động hiện nay của các cấp chính quyền địa phương ở nước ta. Nêu lên và phân tích những nguyên tắc để tồn tại mối quan hệ giữa chính quyền trung ương và chính quyền địa phương. Lý giải những nguyên nhân là trong thực tiễn Hội đồng nhân dân ở một mức độ nào đấy là một cơ quan quyền lực Nhà nước theo quy định của pháp luật lại không thể hiện được quyền lực ấy trên thực tế và đôi khi trở thành cơ quan không thực quyền. Đưa ra một số ý kiến đóng góp nhằm đổi mới tổ chức và hoạt động của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân các cấp
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 27-38, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 6(134)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tổ chức bộ máy nhà nước

Files in This Item:
Thumbnail
  • 27_DOIMOITOCHUCVAHOATDONG_TC_SO6_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,59 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.