Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30856
Title: Nhận thức đúng đắn hơn nữa các nguyên tắc về trách nhiệm cá nhân và về lỗi trong việc xử lý trách nhiệm hình sự
Authors: Đào Trí Úc
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Trách nhiệm cá nhân
Trách nhiệm hình sự
Luật hình sự
Abstract: Electronic Resources
Khái quát về nguyên tắc trách nhiệm cá nhân và trình bày một số nội dung của nguyên tắc này. Giới thiệu nguyên tắc trách nhiệm hình sự trên cơ sở lỗi của người có hành vi phạm tội
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 3-15, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 9(137)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 3_NHANTHUCDUNGDANHON_TC_SO9_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,65 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.