Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30857
Title: Phạm tội có tổ chức trong Luật hình sự Việt Nam: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn
Authors: Nguyễn Trung Thành
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật hình sự
Phạm tội có tổ chức
Abstract: Electronic Resources
Khái quát về phạm tội có tổ chức – một hình thức đồng phạm đặc biệt. Giới thiệu một số vấn đề về tội phạm có tổ chức và tổ chức phạm tội
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 16-27, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 9(137)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 16_PHAMTOICOTOCHUC_TC_SO9_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,48 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.