Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30870
Title: Mô hình tổ chức cơ quan bảo vệ hiến pháp các nước
Authors: Tống Công Cường
Keywords: Pháp luật
Hiến pháp
Luật Hiến pháp
Abstract: Electronic Resources
Tìm hiều những tính chất đặc biệt của Hiến pháp. Trình bày và tiến hành nghiên cứu một số mô hình của cơ quan bảo vệ hiến pháp các nước bao gồm: cơ quan bảo vệ hiến pháp là một cơ quan tư pháp; cơ quan bảo vệ hiến pháp là một cơ quan dân cử (cơ quan quyền lực - cơ quan chính trị); cơ quan bảo vệ hiến pháp là một cơ quan được thành lập trên cơ sở phối hợp của nhiều cơ quan Nhà nước khác
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr. 55-63, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 10(138)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Hiến pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 55_MOHINHTOCHUCCOQUAN_TC_SO10_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,29 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.