Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30878
Title: Về pháp lệnh du lịch
Authors: Ngô Bá Thành
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Pháp lệnh du lịch
Abstract: Electronic Resources
Khảo nghiệm về mức độ cần thiết phải xây dựng Về pháp lệnh du lịch. Giới thiệu Về pháp lệnh du lịch được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua ngày 8/2/1999, có hiệu lực kể từ ngày 1/5/1999 và Chủ tịch nước công bố ngày 20/2/1999 gồm 9 chương và 56 điều. Lần lượt trình bày những nội dung cơ bản của Pháp lệnh du lịch bao gồm: Bảo vệ, khai thác, sử dụng và phát triển tài nguyên du lịch; Xúc tiến du lịch; Khách du lịch; Kinh doanh du lịch; Hợp tác quốc tế về du lịch; Quản lý nhà nước về du lịch…
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr.58-62, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 11(139)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Văn hóa, thể thao, du lịch

Files in This Item:
Thumbnail
  • 58_VEPHAPLENHDULICH_TC_SO11_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 923,18 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.