Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30885
Title: Nhận thức về vai trò của pháp luật trong quá trình chuyển đổi kinh tế ở Việt Nam
Authors: Đỗ Ngọc Thịnh
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Lý luận pháp luật
Abstract: Electronic Resources
Trong quá trình xây dựng nền kinh tế thị trường nhiều thành phần ở nước ta, pháp luật là công cụ quan trọng nhất để thực hiện các biện pháp cải cách kinh tế, đảm bảo quá trình cải cách kinh tế thị trường không thể đảo ngược – Đường lối cải cách kinh tế được xác định trong các chính sách của Đảng và Nhà nước ta không chỉ thể hiện tính nhất quán của quan điềm xây dựng kinh tế thị trường nhiều thành phần, mà còn thể hiện rõ nét tính định hướng của nền kinh tế đó (định hướng xã hội chủ nghĩa). Do vậy, vai trò to lớn của pháp luật không chỉ là “bà đỡ” cho các quan hệ kinh tế thị trường mà còn đặc biệt quan trọng trong việc bảo đảm tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở nước ta – Sự cần thiết phải tăng cường vai trò của pháp luật để đảm bảo tính định hướng xã hội chủ nghĩa của nền kinh tế thị trường ở nước ta cần được quán triệt trên 2 phương diện
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 1999
Issue Date: 1999
Type: 1999
Format: tr.41-46, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1999. Số 12(140)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Kinh tế

Files in This Item:
Thumbnail
  • 41_NHANTHUCVEVAITRO_TC_SO12_1999.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,02 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.