Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30899
Title: Tư pháp hành chính và vấn đề tổ chức tư pháp hành chính ở nước ta hiện nay
Authors: Bùi Xuân Đức
Keywords: Tư pháp hành chính
Luật hành chính
Tổ chức tư pháp hành chính
Abstract: Trong họat động của các cơ quan hành chính Nhà nước nhất là các lĩnh vực có liên quan đến các mặt đời sống của công dân, có lúc, có nơi, bằng hành vi của mình , cơ quan hành chính Nhà nước đã thực hiện không đúng pháp luật, dẫn đến tranh chấp giữa một bên là cơ quan hành chính Nhà nước và một bên là người công dân -- Vấn đề tổ chức tư pháp hành chính ở nước ta: Giao cho tòa án Nhân dân xét xử những tranh chấp giữa công dân và cơ quan hành chính về sai sót trong bầu cử và một số tranh chấp lao động; Giao cho thanh tra Nhà nước như là một cơ quan chuyên trách giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 21-22, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 1(80)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tư pháp
Phân quyền - Hành chính

Files in This Item:
Thumbnail
  • 21_TUPHAPHANHCHINH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_1_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 531,62 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.