Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30900
Title: Xung đột pháp luật hay thẩm quyền giải quyết
Authors: Đào Công Thiện
Keywords: Xung đột pháp luật
Thẩm quyền giải quyết
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Trong tình hình hiện nay, sự đan chen về các mặt hoạt động của nhiều loại hình kinh tế, không thể tránh khỏi sự chồng chéo trên phương diện giải quyết vụ việc của các cơ quan chức năng. Do vậy việc ban hành các văn bản dưới luật, cần kịp thời để từng bước hạn chế tính xung đột giữa các ngành luật, mặt khác sẽ định vị được, thẩm quyền giải quyết và xử lý vụ việc của các cơ quan bảo vệ pháp luật.
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 54-56, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 3(82)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Tư pháp

Files in This Item:
Thumbnail
  • 54_XUNGDOTPHAPLUAT_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_3_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 2,35 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.