Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30912
Title: Tư cách pháp lý của các chủ thể tham gia công ty đối vốn theo Luật Doanh nghiệp năm 1999
Authors: Lê Thị Châu
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Kinh tế
Luật Doanh nghiệp
Abstract: Electronic Resources
Lần lượt đề cập và phân tích những khía cạnh về vấn đề phân biệt tư cách pháp lý của các chủ thể tham gia công ty đối vốn theo Luật Doanh nghiệp năm 1999 bao gồm: Cổ đông sáng lập công ty, chủ đầu tư, người quản lý và điều hành công ty, thành viên công ty. Trình bày mối quan hệ pháp lý giữa chủ thể góp vốn với thực thể pháp lý được ra đời với mục đích tìm kiểm lợi nhuận thông qua tổ chức và hoạt động công ty nhằm hiểu rõ hơn tư cách của các chủ thể tham gia hoạt động công ty
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 46-54, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 3(143)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 46_TUCACHPHAPLY_TC_SO3_2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,28 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.