Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30921
Title: Những đặc điểm của hoạt động xuất khẩu lao động và những giải pháp pháp lý nhằm đẩy mạnh xuất khẩu lao động trong tình hình mới
Authors: Nguyễn Lương Phương
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Lao động
Xuất khẩu lao động
Abstract: Electronic Resources
Trình bày một số đặc điểm của hoạt động xuất khẩu lao động trong tình hình mới của nước ta. Đưa ra những phương hướng chính về xuất khẩu lao động trong thời gian tới. Kiến nghị 10 giải pháp pháp lý nhằm đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu lao động
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 52-58, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 4(144)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Lao động

Files in This Item:
Thumbnail
  • 52_NHUNGDACDIEMCUAHOATDONG_TC_SO4_2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 899,79 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.