Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30927
Title: Một số khía cạnh pháp lý của việc xác định tư cách chủ nợ và thứ tự ưu tiên thanh toán theo Luật phá sản doanh nghiệp Việt Nam
Authors: Đặng Huy Dũng
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật Kinh tế
Luật phá sản doanh nghiệp
Chủ nợ
Abstract: Electronic Resources
Giới thiệu về phá sản doanh nghiệp trong cơ chế thị trường là hiện tượng tất yếu của quá trình cạnh tranh, đồng thời cũng là quá trình đào thải tự nhiên các doanh nghiệp yếu kém ra khỏi nền kinh tế để hình thành và tồn tại các doanh nghiệp mới hoạt động có hiệu quả hơn. Đề cập một số khía cạnh pháp lý của việc xác định tư cách chủ nợ và thứ tự ưu tiên thanh toán theo Luật phá sản doanh nghiệp nước ta. Trình bày và phân tích về thứ tự ưu tiên thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp bị phá sản. đưa ra những ý kiến đánh giá, nhận xét về tư cách chủ nợ và thứ tự ưu tiên thanh toán theo Pháp luật Việt Nam
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 30-40, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 5(145)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Doanh nghiệp, hợp tác xã

Files in This Item:
Thumbnail
  • 30_MOTSOKHIACANHPHAPLY_TC_SO5_2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 1,46 MB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.