Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30948
Title: Luật tục: sự hình thành và vai trò của nó trong đời sống của một số cộng đồng dân cư
Authors: Lê Sỹ Giáo
Keywords: Pháp luật
Luật tục
Đời sống pháp luật
Abstract: Electronic Resources
Khái quát vấn đề nguồn gốc của Luật tục. Nghiên cứu những nội dung Luật tục trong đời sống xã hội truyền thống của một số tộc người ở nước ta: những vấn đề mang tính phổ quát; một số nội dung cụ thể (qua luật tục của người Hmông). Tiến hành khảo sát trong đời sống hiện nay của một số cư dân
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 57- 63, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 7,(147)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Vấn đề xã hội

Files in This Item:
Thumbnail
  • 57_LUATTUCSUHINHTHANH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_7_NAM2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 905,19 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.