Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30955
Title: Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước
Authors: Đoàn Trọng Truyến
Keywords: Nhà nước
Tư tưởng Hồ Chí Minh
Luật hiến pháp
Pháp luật Việt Nam
Abstract: Nhà nước theo quan niệm của Hồ Chí Minh, là một Nhà nước mang tính dân tộc, tính nhân dân sâu sắc -- Nhà nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh là Nhà nước dân tộc, Nhà nước dân chủ nhân dân, nhưng lại là Nhà nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội -- Nhà nước trong tư tưởng Hồ Chí Minh là Nhà nước dân chủ -- Tư tưởng Hồ Chí Minh về pháp quyền cũng là một tư tưởng vô cùng quý báu, ...
Publisher: Viện Nhà nước và Pháp luật. Trung tâm Khoa học Xã hội và Nhân văn
Date Created: 1993
Issue Date: 1993
Type: 1993
Format: tr. 11-16, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 1993 .Số 4(83)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 11_TUTUONGHOCHIMINH_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_4_NAM1993.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 848,51 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.