Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30958
Title: Một vài suy nghĩ về trách nhiệm của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong việc thi hành Pháp lệnh Cán bộ, công chức
Authors: Nguyễn Văn Bình
Keywords: Pháp lệnh Cán bộ công chức
Pháp luật Việt Nam
Tổ chức chính trị
Abstract: Electronic Resources
Giới thiệu về địa vị pháp lý của cán bộ trong các tổ chức xã hội. Trình bày một số vấn đề đối với những người được bầu cử để đảm nhiệm chức vụ theo nhiệm kỳ, các tổ chức xã hội cần có quy định về bầu cử, quy định về chế độ thôi việc, vấn đề khen thưởng và xử lý vi phạm
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 59-63, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 8,(148)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Pháp luật
Phân quyền - Chính trị

Files in This Item:
Thumbnail
  • 59_MOTVAISUYNGHI_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_8_NAM2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 751,1 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.