Please use this identifier to cite or link to this item: https://thuvienso.quochoi.vn/handle/11742/30967
Title: Bàn về quỹ đất công ích ở xã
Authors: Phạm Hữu Nghị
Keywords: Pháp luật Việt Nam
Luật đất đai
Abstract: Electronic Resources
Đề cập đến khái niệm quỹ đất công ích xã; Phân tích các đặc điểm của quỹ đất công ích xã được quy định tại Điều 45 Luật Đất đai. Khảo sát tình hình quản lý, sử dụng quỹ đất công ích ở các địa phương qua các số liệu điều tra trong báo cáo kết quả điều tra nông nghiệp, nông thôn của Tổng cục Thống kê năm 1994 và 1997. Đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục những tiêu cực trong việc quản lý, sử dụng đất công ích và đáp ứng nhu cầu sử dụng đất tại khu vực nông thôn
Publisher: Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia. Viện nghiên cứu nhà nước và pháp luật
Date Created: 2000
Issue Date: 2000
Type: 2000
Format: tr. 53-57, .pdf
Source: Nhà nước và Pháp luật (State and law review). Năm 2000. Số 9,(149)
Spatial: Văn phòng Quốc hội
Right: Access limited to members
Appears in Collections:Phân quyền - Tài nguyên

Files in This Item:
Thumbnail
  • 53_BANVEQUYDAT_TC_NHANUOCVAPHAPLUAT_SO_9_NAM2000.pdf
    Bản quyền quốc hội
    • Size : 791,6 kB

    • Format : Adobe PDF  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.